Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

Účastníci řízení

registrační číslo 1/2020 – 4/2020

zastoupení zákonnými zástupci

 

tel: 376 323 854

e-mail: info@skolavrhavec.info

 

Č. j.: MŠ 77/20.

ROZHODNUTÍ

 o přijetí dětí  k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Vrhaveč, příspěvková org., jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole Základní školy a mateřské školy Vrhaveč, př. org. od školního roku 2020/2021

u dětí s těmito evidenčními čísly:

1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Vrhaveč, přísp. org.  ke krajskému úřadu Plzeňského kraje .

Ve Vrhavči 28. 5. 2020                                                          

 

 

                                                                       Mgr. Hana Jonášová, ředitelka školy

Vyvěšeno dne: 29. 5. 2020

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.skolavrhavec.info/wp-trackback.php?p=833 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.