Hodnocení projektu

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory

1.4 Zlepšení podmínekpro vzdělávání na základních školách

 

 

Žadatel projektu: Základní škola a mateřská škola Vrhaveč, příspěvková organizace
Adresa Vrhaveč 72, 339 01 Klatovy
Kontakty tel. 376 323 854, info@skolavrhavec.info, www.skolavrhavec.info
IČO 75005816
Název projektu: Moderní škola
Rozpočet projektu celkem: 505.118,00 Kč
Ředitelka školy: Mgr. Hana Jonášová

Zhodnocení projektu

Projekt byl realizován v souladu s projektovým záměrem a ŠVP.

 • Podpora čtenářské gramotnosti
 • Podpora matematické gramotnosti
 • Zkvalitnění výuky cizího jazyka
 • Práce s výpočetní a komunikační technikou
 • Připravenost pedagogických pracovníků k využívání nových digitálních technologií, metod a forem práceCíl projektu
 • Cíl projektu byl dosažen:
 • Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo tvorbou nových učebních materiálů a jejich následným použitím ve výuce
 • Byly použity moderní metody a formy práce
 • Ve výuce i pro tvorbu DUM byla využita ICT pořízená z projektu
 • Došlo ke zvýšení efektivity práce s žáky ve vybraných prioritních tématech
 • Byla podpořena práce s žáky se SVP i s žáky nadanými – rozvoj individuálních schopností a dovedností žáků
 • Během realizace projektu byl uplatňován rovný přístup ke vzdělání u všech žáků
 • Přínos projektu pro zefektivnění výuky jsme zaznamenali při vyhodnocení dotazníků pro pedagogy a rozhovory se žáky

Cílová skupina

Všichni žáci 1. – 5. ročníku ZŠ.

Vyučující českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a vlastivědných a přírodovědných předmětů a informatiky.

 

 

Přehled vybraných šablon:

 1. Šablona č. I/2 Popis realizovaných klíčových aktivit
 2. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

 • podpora výuky čtení, zejména čtení s porozuměním, zlepšování čtenářských dovedností
 • používání moderních metod a forem práce – projektové vyučování spojené s osobnostním rozvojem žáků
 • používání moderních pomůcek, zjm. digitálních technologií a výukových programů
 • používání výukových materiálů vytvořených vyučujícími, které vedlo ke zvýšení zájmu žáků o výuku a jejich aktivní zapojení do výuky
 • využití znalostí při srovnávacích testech žáků 5. ročníku
 1. Šablona č. I/3 Popis realizovaných klíčových aktivit
 2. Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

 • zapojení tří učitelů českého jazyka
 • využívání získaných poznatků při výuce
 • vzájemná spolupráce mezi pedagogy – předávání poznatků a zkušeností
 1. Šablona č. II/1  
 2. Popis realizovaných klíčových aktivit
 3. Individualizace výuky cizích jazyků
 • individualizace výuky anglického jazyka – vzhledem k organizaci práce na málotřídní škole mohla probíhat výuka v jednotlivých ročnících odděleně
 • individualizace byla zaměřena na žáky 5. ročníku
 • příprava na přechod na druhý stupeň, případně na víceleté gymnázium
 • individuální přístup k žákům
 • individuální péče o integrované děti – SVP
 1. Šablona č. II/3 
 2. Popis realizovaných klíčových aktivit
 3. Metodický kurz pro učitele cizího jazyka
 • do kurzu byla zapojena vyučující anglického jazyka
 • využívání získaných poznatků při výuce
 • zaměření na děti s SVP
 1. Šablona č. III/2 Popis realizovaných klíčových aktivit
 2. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 • podpora výuky všech předmětů prostřednictvím ICT
 • využití internetu ve výuce, zlepšení dovedností žáků v orientaci na internetu,
 • používání internetu při projektovém vyučování
 • důraz na bezpečný internet
 • prohloubení dovedností v práci s počítačem a ostatní ICT
 • vznik a použití DUM ve výuce – úzká spolupráce mezi pedagogy – možnost vzájemné výměny výukových materiálů a tím zdokonalení mezipředmětových vztahů
 • individuální práce s dětmi se SVP
 1. Šablona č. III/3
 2. Popis realizovaných klíčových aktivit
 3. Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií
 • podpoření dvou pedagogických pracovníků
 • seznámení s novou digitální technologií
 • vzdělávání v oblasti tvorby digitálních učebních materiálů
 • vzájemná spolupráce mezi pedagogy – předávání poznatků a zkušeností 
 1. Šablona č. IV/2 Popis realizovaných klíčových aktivit
 2. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol
 • zatraktivnění výuky použitím výukových materiálů využívajících ICT v hodinách matematiky
 • zvýšení pozornosti a zájmu o matematiku a větší zapojení žáků do průběhu vyučovacích hodin,
 • individuální práce s dětmi se SVP
 • využití znalostí při srovnávacích testech žáků 5. ročníku
 • Šablona č. IV/3 Popis realizovaných klíčových aktivit

 

 1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

 • zapojeni dva učitelé matematiky
 • využívání získaných poznatků při výuce
 • vzájemná spolupráce mezi pedagogy – předávání poznatků a zkušeností 
 • Popis realizovaných výstupů
 •  
 • Byly vytvořeny vzdělávací materiály v požadovaném množství a kvalitě
 • Všechny učební materiály byly ověřeny ve výuce a byl proveden záznam v třídních knihách
 • Následně byly všechny vzdělávací materiály schváleny v monitorovacích zprávách
 • Byla provedena požadovaná archivace sad vzdělávacích materiálů v elektronické podobě a zpřístupnění vzdělávacích materiálů všem pedagogickým pracovníkům školy
 • Byla uskutečněna požadovaná publicita vytvořených materiálů
 • V rámci individualizace výuky cizího jazyka bylo odučeno 72 vyučovacích hodin anglického jazyka, o kterých byl proveden záznam v třídních knihách a přehledu odučených hodin
 • Účast na vzdělávání a metodických kurzech pedagogických pracovníků je doložena osvědčením o absolvování akreditovaného kurzu                                                                                        Mgr. Hana Jonášová
 •    ředitelka školy
 • Ve Vrhavči 2. 1. 2014

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.skolavrhavec.info/wp-trackback.php?p=198 or subscribe to the RSS Comments Feed for this post.