header image
 

All posts in Květen, 2021

Účastníci řízení

registrační číslo 1/2021, 2/2021, 5/2021,

8/2021, 9/2021

zastoupení zákonnými zástupci

 

tel: 376 323 854

e-mail: info@skolavrhavec.info

 

 

Č. j.: MŠ 147/21

ROZHODNUTÍ

 o přijetí dětí  k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

 

Na základě žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání podaných prostřednictvím zákonných zástupců, v souladu se zákonem č.561/2004Sb. (Školský zákon), §46, odst.1 a §165, odst.2, pís. e) a zákonem č.500/2004 Sb. ( správní řád), vše v platném znění a na základě stanovených kritérií

byli přijati k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole Základní školy a mateřské školy Vrhaveč, př. org. od školního roku 2021/2022

žadatelé s těmito registračními čísly:

1/2021, 2/2021, 5/2021, 8/2021, 9/2021

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Vrhaveč, přísp. org.  ke krajskému úřadu Plzeňského kraje .

Ve Vrhavči 21. 5. 2021            

Mgr. Hana Jonášová, ředitelka školy

Vyvěšeno dne: 21. 5. 2021