header image
 

All posts in Duben, 2021

 

 

 

Účastníci řízení

registrační číslo 1/2021 – 5/2021

zastoupení zákonnými zástupci

 

tel: 376 323 854

e-mail: info@skolavrhavec.info

 

 Č j.: ZŠ 85/21.

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Vrhaveč, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

v základní škole Základní školy a mateřské školy Vrhaveč, příspěvkové organizace od školního roku 2021/2022

u dětí s těmito evidenčními čísly:

1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Vrhaveč, příspěvková organizace  ke krajskému úřadu Plzeňského kraje.

Ve Vrhavči 28. 4. 2021                                                          

 

 

                                                                                   Mgr. Hana Jonášová, ředitelka školy

Vyvěšeno dne: 28. 4. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k epidemiologické situaci a metodickému pokynu MŠMT proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021 – 2022 bez osobní přítomnosti dětí. Zápis se uskuteční v období od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021.

Podrobné informace a potřebné dokumenty k zápisu jsou k dispozici na našich webových stránkách nebo přímo v budově školy.

Upozornění:

Pro děti, které dosáhnou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 pěti let,  je předškolní vzdělávání povinné.

Informační-leták-pro-rodiče-1

ŽÁDOST__O__PŘIJETÍ__DÍTĚTE (1)

Podmínky-a-kritéria-pro-přijetí (1)

Evidenční-list-tisknout-oboustanně (1)

Vážení rodiče,

podle rozhodnutí vlády bude od 12. 4. 2021 obnoven provoz MŠ pro předškolní ročník a 1. st. ZŠ za dodržení režimových opatření. Jedno z nich je testování dětí a žáků. V příloze níže máte informace k tomuto testování. Další informace naleznete na webu testovani.edu.cz v sekci pro rodiče.

testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f

Ve Vrhavči budou  probíhat o prázdninách ve dvou termínech dva příměstské tábory. Bližší informace najdete na níže uvedeném odkazu.

https://www.facebook.com/Dobrodru%C5%BEstv%C3%AD-pohybem-otev%C5%99en%C3%A9-101529412034720

 

 

Může jít o komiks text, kde se píše Dobrodružstvi pohybem otevrené! Aj Prímestsky tábor pohyb priroda -jazyky 5.-9.7. 5.-9.7. Vrhaveč 19.-23.7. Neobvyklé spojení pohybovych aktivit, vyuky cizích jazyku a pobytu na čerstvém vzduchu! Více informací na FB stránce: Dobrodružství pohybem otevrené Cena: 950 Kč う Josef Fiala: 722 003 110 Lucie Marešová: 606 591 925 tabor.vrhavec@seznam.cz Omezená kapacita!