header image
 

All posts in Květen, 2020

 

Účastníci řízení

registrační číslo 1/2020 – 4/2020

zastoupení zákonnými zástupci

 

tel: 376 323 854

e-mail: info@skolavrhavec.info

 

Č. j.: MŠ 77/20.

ROZHODNUTÍ

 o přijetí dětí  k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Vrhaveč, příspěvková org., jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

v mateřské škole Základní školy a mateřské školy Vrhaveč, př. org. od školního roku 2020/2021

u dětí s těmito evidenčními čísly:

1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky ZŠ a MŠ Vrhaveč, přísp. org.  ke krajskému úřadu Plzeňského kraje .

Ve Vrhavči 28. 5. 2020                                                          

 

 

                                                                       Mgr. Hana Jonášová, ředitelka školy

Vyvěšeno dne: 29. 5. 2020

Dne 27. 5. 2020 byl aktualizován dokument Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.

priloha_788854803_2_ochrana_zdravi_zs_aktualizace

Důležitá změna pro pobyt žáků venku:

„Vzhledem k příznivému vývoji epidemiologické situace a postupnému uvolňování opatření je nyní již možné za dodržování aktuálních mimořádných opatření (zejm. platných pravidel pro nošení roušek) chodit se žáky mimo areál školy. O pohybu mimo areál školy by ale měli být informováni zákonní zástupci žáků. Je vhodné minimalizovat kontakt s jinými osobami a chodit pouze na bezpečná místa, tedy typicky místa, kde se nepohybuje příliš mnoho osob a je tedy minimální riziko přenosu viru.“

 • Prostuduj si učebnici s. 68-69.
 •  S rodiči si popovídejte o jednotlivých ročních obdobích a měsících, ze kterých se skládají. Přiřaďte důležité události v roce k jednotlivým ročním obdobím.

 • Prostuduj si učebnici s. 58-61.
 • Nauč se měsíce v roce a ke každému jednu důležitou událost, která je s ním spojená, např. Prosinec – Vánoce; Červenec a srpen – prázdniny.

 • Prostuduj si učebnici s. 66-69.
 • Nauč se jména všech planet Sluneční soustavy a k nim jednu důležitou informaci, například: Venuše = velice žhavá, Jupiter = největší.

 •  Prostuduj si učebnici s 50-53.
 • Vypiš si do sešitu důležité informace o Slovensku a Polsku (název státu, hl.město, jazyk, významná řeka, významné hory, příklad tamního průmyslu, významná města).

 • Prostuduj si učebnici s. 70-73.
 • Na internetu najdi mapu ČR a zkus vyhledat tři z největších rybníků. Všimni si, v jakém kraji je rybníků nejvíce.

 • Prostuduj si učebnici s. 40-45.
 • Vyjmenuj, které hrady nebo zříceniny v okolí bydliště znáš. Zkus na internetu najít ke každému alespoň jednu zajímavost.

 • Pročíst učebnici od str. 68 do 73.
 • Popovídej si s rodiči, jaký průmysl je důležitý pro okolí tvého bydliště (Klatovský okres). Vyjmenuj alespoň 5 důležitých továren v okrese (informace můžeš najít i na internetu).

 

Dobrý den, děti,

začíná poslední týden před nástupem některých z vás do školy. Přeji vám, aby se vám dobře pracovalo.

Úkoly pro 1. ročník od 18. do 22. května 2020

« Older Entries