header image
 

All posts in Září, 2014

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory

1.4 Zlepšení podmínekpro vzdělávání na základních školách

 

 

Žadatel projektu: Základní škola a mateřská škola Vrhaveč, příspěvková organizace
Adresa Vrhaveč 72, 339 01 Klatovy
Kontakty tel. 376 323 854, info@skolavrhavec.info, www.skolavrhavec.info
IČO 75005816
Název projektu: Moderní škola
Rozpočet projektu celkem: 505.118,00 Kč
Ředitelka školy: Mgr. Hana Jonášová

Zhodnocení projektu

Projekt byl realizován v souladu s projektovým záměrem a ŠVP.

 • Podpora čtenářské gramotnosti
 • Podpora matematické gramotnosti
 • Zkvalitnění výuky cizího jazyka
 • Práce s výpočetní a komunikační technikou
 • Připravenost pedagogických pracovníků k využívání nových digitálních technologií, metod a forem práceCíl projektu
 • Cíl projektu byl dosažen:
 • Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo tvorbou nových učebních materiálů a jejich následným použitím ve výuce
 • Byly použity moderní metody a formy práce
 • Ve výuce i pro tvorbu DUM byla využita ICT pořízená z projektu
 • Došlo ke zvýšení efektivity práce s žáky ve vybraných prioritních tématech
 • Byla podpořena práce s žáky se SVP i s žáky nadanými – rozvoj individuálních schopností a dovedností žáků
 • Během realizace projektu byl uplatňován rovný přístup ke vzdělání u všech žáků
 • Přínos projektu pro zefektivnění výuky jsme zaznamenali při vyhodnocení dotazníků pro pedagogy a rozhovory se žáky

Cílová skupina

Všichni žáci 1. – 5. ročníku ZŠ.

Vyučující českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a vlastivědných a přírodovědných předmětů a informatiky.

 

 

Přehled vybraných šablon:

 1. Šablona č. I/2 Popis realizovaných klíčových aktivit
 2. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

 • podpora výuky čtení, zejména čtení s porozuměním, zlepšování čtenářských dovedností
 • používání moderních metod a forem práce – projektové vyučování spojené s osobnostním rozvojem žáků
 • používání moderních pomůcek, zjm. digitálních technologií a výukových programů
 • používání výukových materiálů vytvořených vyučujícími, které vedlo ke zvýšení zájmu žáků o výuku a jejich aktivní zapojení do výuky
 • využití znalostí při srovnávacích testech žáků 5. ročníku
 1. Šablona č. I/3 Popis realizovaných klíčových aktivit
 2. Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

 • zapojení tří učitelů českého jazyka
 • využívání získaných poznatků při výuce
 • vzájemná spolupráce mezi pedagogy – předávání poznatků a zkušeností
 1. Šablona č. II/1  
 2. Popis realizovaných klíčových aktivit
 3. Individualizace výuky cizích jazyků
 • individualizace výuky anglického jazyka – vzhledem k organizaci práce na málotřídní škole mohla probíhat výuka v jednotlivých ročnících odděleně
 • individualizace byla zaměřena na žáky 5. ročníku
 • příprava na přechod na druhý stupeň, případně na víceleté gymnázium
 • individuální přístup k žákům
 • individuální péče o integrované děti – SVP
 1. Šablona č. II/3 
 2. Popis realizovaných klíčových aktivit
 3. Metodický kurz pro učitele cizího jazyka
 • do kurzu byla zapojena vyučující anglického jazyka
 • využívání získaných poznatků při výuce
 • zaměření na děti s SVP
 1. Šablona č. III/2 Popis realizovaných klíčových aktivit
 2. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 • podpora výuky všech předmětů prostřednictvím ICT
 • využití internetu ve výuce, zlepšení dovedností žáků v orientaci na internetu,
 • používání internetu při projektovém vyučování
 • důraz na bezpečný internet
 • prohloubení dovedností v práci s počítačem a ostatní ICT
 • vznik a použití DUM ve výuce – úzká spolupráce mezi pedagogy – možnost vzájemné výměny výukových materiálů a tím zdokonalení mezipředmětových vztahů
 • individuální práce s dětmi se SVP
 1. Šablona č. III/3
 2. Popis realizovaných klíčových aktivit
 3. Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií
 • podpoření dvou pedagogických pracovníků
 • seznámení s novou digitální technologií
 • vzdělávání v oblasti tvorby digitálních učebních materiálů
 • vzájemná spolupráce mezi pedagogy – předávání poznatků a zkušeností 
 1. Šablona č. IV/2 Popis realizovaných klíčových aktivit
 2. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol
 • zatraktivnění výuky použitím výukových materiálů využívajících ICT v hodinách matematiky
 • zvýšení pozornosti a zájmu o matematiku a větší zapojení žáků do průběhu vyučovacích hodin,
 • individuální práce s dětmi se SVP
 • využití znalostí při srovnávacích testech žáků 5. ročníku
 • Šablona č. IV/3 Popis realizovaných klíčových aktivit

 

 1. Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti

 • zapojeni dva učitelé matematiky
 • využívání získaných poznatků při výuce
 • vzájemná spolupráce mezi pedagogy – předávání poznatků a zkušeností 
 • Popis realizovaných výstupů
 •  
 • Byly vytvořeny vzdělávací materiály v požadovaném množství a kvalitě
 • Všechny učební materiály byly ověřeny ve výuce a byl proveden záznam v třídních knihách
 • Následně byly všechny vzdělávací materiály schváleny v monitorovacích zprávách
 • Byla provedena požadovaná archivace sad vzdělávacích materiálů v elektronické podobě a zpřístupnění vzdělávacích materiálů všem pedagogickým pracovníkům školy
 • Byla uskutečněna požadovaná publicita vytvořených materiálů
 • V rámci individualizace výuky cizího jazyka bylo odučeno 72 vyučovacích hodin anglického jazyka, o kterých byl proveden záznam v třídních knihách a přehledu odučených hodin
 • Účast na vzdělávání a metodických kurzech pedagogických pracovníků je doložena osvědčením o absolvování akreditovaného kurzu                                                                                        Mgr. Hana Jonášová
 •    ředitelka školy
 • Ve Vrhavči 2. 1. 2014

Druhý zářijový týden proběhlo v naší školce setkání s rodiči. Protože nám nepřálo počasí a nemohli jsme posedět u ohně a opečených ,,buřtů´´ , pozvali jsme rodiče na odpolední hrátky se svými ratolestmi.

Společně si vyrobili princeznovské korunky a formule z papírových ruliček, pohráli si jak v prostorách  třídy , tak i v tělocvičně.

Pro rodiče i děti bylo připraveno malé občerstvení, čímž jsme chtěli alespoň trošku poděkovat všem za výbornou spolupráci a vše, co pro nás, školku a děti dělají.

Doufáme, že se rodičům ,, hrátky ´´ líbily tak jako nám a těšíme se na další setkání, které připravujeme na listopad na téma -,,Podzimní strašidýlka a nebeští draci´´.

uč. MŠ   Jana V. a Jana R.

(všechny fotky z akce na fotogalerii školy )

V úterý 9. září proběhl ve školní družině projektový den „Zdravá výživa“.

Děti měly za úkol přinést různé druhy ovoce a zeleniny, které se potom snažily správně určit a zařadit.

Nejvíce jsme se pobavili při ochutnávací soutěži, kdy děti musely se zavázanýma očima rozpoznat jednotlivé plody pouze chutí. Nakonec jsme si ještě všichni pochutnali na vitamínové bombě v podobě ovocného salátu.

1. září jsme zahájili školní rok. Do první třídy přišlo devět žáčků. Všem našim žákům přejeme, aby se jim práce ve škole celý rok dařila. Novým prvňáčkům pak přejeme úspěšný start do celé školní docházky. Přejeme jim také, aby si zde našli dobré kamarády a aby se jim ve škole líbilo.

Obrázky z prvního dne si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.